ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

Μέρος Α- Ειδικός Κανονισμός

Εισαγωγή

O σκοπός και η φιλοσοφία των Εκθεμάτων Ενός Πλαισίου είναι η ενθάρρυνση νέων εκθετών και η παροχή δυνατότητας σε καθιερωμένους εκθέτες να ετοιμάσουν εκθέματα με αντικείμενο ή θέμα που δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε περισσότερα του ενός πλαίσια.
Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου και το επί μέρους υλικό μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε Τάξη Συναγωνισμού της FIP.

Άρθρο 1. Εκθέσεις Συναγωνισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 των GREV της FIP ο παρών Ειδικός Κανονισμός αναπτύχθηκε με σκοπό τη συμπλήρωση των αρχών του άρθρου 3 των GREV, ειδικότερα για τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου.

Άρθρο 2. Συναγωνιστικά εκθέματα

Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου περιλαμβάνουν φιλοτελικό/ταχυδρομικό υλικό σχετικό με οποιαδήποτε εγκεκριμένη Τάξη της FIP. Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου περιορίζονται στο στόχο τους αλλά σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία και τη σπουδαιότητα τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερα. Τα εκθέματα στην Τάξη αυτή δεν πρέπει απλώς να αποτελούν ένα πλαίσιο που αποσπάστηκε από κάποιο έκθεμα περισσότερων πλαισίων αλλά πρέπει να εστιάζουν σε ένα θέμα που αντιμετωπίζεται καλύτερα με ένα πλαίσιο.

Νέοι εκθέτες που αναπτύσσουν ένα θέμα, το οποίο είναι δυνατόν να επεκταθεί στο εγγύς μέλλον σε περισσότερα του ενός πλαίσια, είναι επίσης ευπρόσδεκτοι.

Άρθρο 3. Αρχές σύνθεσης του εκθέματος

Οι αρχές που καθορίζονται στους ειδικούς Κανονισμούς των Τάξεων συναγωνισμού της FΙΡ για τον Παραδοσιακό Φιλοτελισμό, Ταχυδρομική Ιστορία, Μονόφυλλα, Θεματικό Φιλοτελισμό, Αεροφιλοτελισμό, Αστροφιλοτελισμό, Μαξιμαφιλία, Χαρτόσημα και Τάξη Νεότητας (μόνο για την ηλικιακή ομάδα Ο επίσης ισχύουν για τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου.
Έμφαση δίδεται στη γνώση, παρουσίαση και ανάπτυξη. Το έκθεμα θα πρέπει να διατηρεί το ενδιαφέρον του επισκέπτη από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα και πρέπει να είναι τόσο πληροφοριακό, όσο και μορφωτικό.

Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου αποτελούν ευκαιρία τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους προχωρημένους συλλέκτες.

Η ιδέα ή το σχέδιο του εκθέματος πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια σε μία εισαγωγική σελίδα (GREV, άρθρο 3.3).

Άρθρο 4. Κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 των GREV χρησιμοποιούνται τα ακόλουθοι κριτήρια:

- Επεξεργασία και φιλοτελική σπουδαιότητα

- Φιλοτελική γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα

- Κατάσταση και σπανιότητα του εκτιθέμενου υλικοί)

- Παρουσίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 των GREV, το Έκθεμα Τινός Πλαισίου οφείλει να παρουσιάζει, ένα θέμα σαφώς προσδιορισμένο και εύκολο στην παρακολούθηση του και να περιέχει φιλοτελικά αντικείμενα απαραίτητα για την ανάπτυξη του και τίτλο που αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο του.

Άρθρο 5. Κρίση των εκθεμάτων

Τα εκθέματα ενός Πλαισίου θα κρίνονται από αναγνωρισμένους κριτές στα αντίστοιχα πεδία και σύμφωνοι με το τμήμα V". άρθρα 31-47 των GREΧ και του άρθρου 5 των GREV.

Tα εκθέματα Ενός Πλαισίου θα αξιολογούνται με χωριστή βαθμολογία στο καθένα από τα παρακάτω κριτήρια:

5.1 Όλες οι Τάξεις πλην Θεματικού Φιλοτελισμού

1. Επεξεργασία και σπουδαιότητα 30 βαθμοί

2. Φιλοτελική γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα 35 βαθμοί

3. Κατάσταση και σπανιότητα 30 βαθμοί (Η δυσκολία απόκτησης λαμβάνεται επίσης υπόψη)

4. Παρουσίαση 5 βαθμοί

Σύνολο 100 βαθμοί

5.2 Τάξη Θεματικού Φιλοτελισμού)

1. Επεξεργασία και ανάπτυξη 30 βαθμοί

Περιλαμβάνει:

- Τίτλο και σχέδιο

- Ανάπτυξη του θέματος

- Δημιουργικότητα και καινοτομία

2. Γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα 30 βαθμοί

Περιλαμβάνε1,:

- Φιλοτελική και θεματική γνώση και έρευνα

3. Κατάσταση και σπανιότητα 30 βαθμοί (Η δυσκολία απόκτησης λαμβάνεται επίσης υπόψη)

4. Παρουσίαση 5 βαθμοί

Σύνολο 100 βαθμοί

5.3 Βραβεύσεις

Οι βραβεύσεις βασίζονται στο σύνολο της βαθμολογίας σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 5.1 και 5. 2.

Tα μετάλλια θα απονέμονται ως ακολούθως:

Χρυσό: 90-100 βαθμοί

Επίχρυσο: 80-89 βαθμοί

Αργυρό: 70-79 βαθμοί

Χάλκινο: 60-69 βαθμοί

Για Λιγότερους από 60 βαθμούς δίδονται πιστοποιητικά συμμετοχής.

Για το καλύτερο έκθεμα της Πειραματικής Τάξης θα απονεμηθεί ειδικό βραβείο καθώς επίσης και συγχαρητήρια.


Μέρος Β'- Οδηγίες

1. Εισαγωγή

1.1 Οι Οδηγίες αυτές σκοπεύουν να βοηθήσουν κριτές και εκθέτες και να προσφέρουν πρακτικές συμβουλές στην εφαρμογή του Ειδικού Κανονισμού για Εκθέματα Ενός Πλαισίου.

1.2 Ο Ειδικός Κανονισμός για Εκθέματα Ενός Πλαισίου είναι το βασικό πλαίσιο γενικών
αρχών που καθορίζουν τι περιέχει, πόσο επεκτείνεται και πώς πρέπει να αναπτύσσεται και να παρουσιάζεται ένα Έκθεμα Ενός Πλαισίου.

1.3 Οι Οδηγίες αυτές δεν απαντούν σε κάθε ερώτηση που μπορεί να υποβάλει ένας κριτής ή εκθέτης.

1.4 Κάθε έκθεμα πρέπει να αξιολογείται αυτοτελώς.

2. Στόχος Εκθεμάτων Ενός Πλαισίου

2.1 Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου, ακολουθώντας ένα σαφές και συγκεκριμένο σχέδιο, είναι δυνατό να αναπτύσσουν οποιοδήποτε τομέα των συγκεκριμένων Τάξεων συναγωνισμού της FΙΡ και να παρουσιάζουν μια αυτοτελή ιστορία είτε μιας έκδοσης, χώρας, περιόδου, ηγεμονίας, γεωγραφικής περιοχής, θέματος, ή άλλου ειδικού αντικειμένου.

2.2 Τα Εκθέματα Ενός Πλαισίου αναπτύσσουν και παρουσιάζουν ένα μικρής ευρύτητας θέμα και πρέπει να στοχεύουν στην πληρότητα τους. Για παράδειγμα, μπορεί να πραγματεύονται τη χρήση συγκεκριμένης κλάσης μιας τακτικής έκδοσης γραμματοσήμων, ή να εστιάζουν σε ένα ιδιαίτερα λεπτομερές αντικείμενο, επισημαίνοντας νέες ανακαλύψεις και/ή νέες προσεγγίσεις.

3. Κριτήρια βαθμολόγησης

3.1 Επεξεργασία και Σπουδαιότητα

Η σχετική φιλοτελική σπουδαιότητα δεν θεωρείται τόσο σημαντική όσο μια νέα προσέγγιση σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αξιολογώντας την επεξεργασία και τη φιλοτελική σπουδαιότητα των εκθεμάτων, οι κριτές θα προσέξουν τη γενική ανάπτυξη του θέματος, την πληρότητα του εκτιθέμενου υλικού σε σχέση με το στόχο του εκθέματος, την ορθότητα της επεξεργασίας και τη σπουδαιότητα των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στο έκθεμα.

Έκθεμα Ενός Πλαισίου που απλώς αποσπάστηκε από μεγαλύτερο έκθεμα τιμωρείται ανάλογα.

3.2 Φιλοτελική και άλλη γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα

Η φιλοτελική και άλλη γνώση επιδεικνύεται με τα αντικείμενα που επιλέχτηκαν για το έκθεμα και τα συναφή κείμενα. Η προσωπική μελέτη αναδεικνύεται από τη σωστή ανάλυση των αντικειμένων.

Πρόσθετοι βαθμοί θα δίδονται σε εκθέματα που επιδεικνύουν σημαντική έρευνα (παρουσίαση νέων στοιχείων, σχετικών με το θέμα του εκθέματος). Το υλικό πρέπει να περιγράφεται χωρίς λάθη και οι πληροφορίες που παρατίθενται πρέπει να είναι ακριβείς.
3.3 Κατάσταση και Σπανιότητα.

Η σπανιότητα συνδέεται άμεσα με τα εκτιθέμενα φιλοτελικά αντικείμενα και τη σχετική διαθεσιμότητα τους. Το υλικό του εκθέματος πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό και στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η δυσκολία απόκτησης του.

Όποτε αυτό είναι δυνατό, τα γραμματόσημα που ενδεχομένως υπάρχουν σε φακέλους ή άλλα αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται σε καλή και αποδεκτή κατάσταση, με ευανάγνωστες ταχυδρομικές σημάνσεις.

3.4 Παρουσίαση

Η παρουσίαση πρέπει να συμπληρώνει την επεξεργασία του εκθέματος σε τομείς όπως η γενική του διευθέτηση, η σαφήνεια, άρα η ευκολία κατανόησης του από τρίτους, καθώς επίσης και η δυνατότητα του να προσελκύει τόσο τους κριτές όσο και τους επισκέπτες.