ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ F.Ι.P
. (SREV)

 

Άρθρο 1: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Σύμφωνα με το άρθρο 1.5 του Γενικού Κανονισμού της F.I.Ρ. για την κρίση εκθεμάτων συναγωνισμού σε εκθέσεις F.Ι.P. (GREV), δημιουργήθηκε ο ακόλουθος ειδικός κανονισμός με σκοπό την συμπλήρωση των αρχών, σχετικά με τον θεματικό φιλοτελισμό.

Άρθρο 2: ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Θεματική συλλογή της οποίας το έκθεμα είναι μέρος, αναπτύσσει ένα θέμα, σύμφωνα με το σχέδιο, επιδεικνύοντας την καλύτερη δυνατή γνώση του θέματος μέσω επιλεγμένων φιλοτελικών αντικειμένων.

Άρθρο 3: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ:

3.1 Η θεματική συλλογή χρησιμοποιεί ποικίλο σχετικά κατάλληλο φιλοτελικό υλικό. Μη φιλοτελικά αντικείμενα δεν γίνονται δεκτά.

3.2 Ένα θεματικό έκθεμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θεματικά στοιχεία:

3.2.1 Το σχέδιο:

Το σχέδιο καθορίζει τη δομή της εργασίας και την υποδιαίρεσή της σε μέρη. Πρέπει να είναι λογικό, ορθό και ισορροπημένο και να καλύπτει όλες τις πλευρές που σχετίζονται με τον τίτλο. Επίσης πρέπει να είναι απόλυτα συναφές με τον επιλεγμένο τίτλο και θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με θεματικά κριτήρια.

Το σχέδιο μπορεί:

- να εκλέγεται ελεύθερα ώστε να δημιουργεί την σύνθεση του θέματος ή μιας ιδέας.

- να προέρχεται φυσιολογικά από το θέμα, π.χ. όταν το σχέδιο περιγράφει αναλυτικά οργανισμούς, θεσμούς ή επαναλαμβανόμενα γεγονότα.

Σχέδιο που βασίζεται σε ταξινόμηση κατά χρονολογία έκδοσης, κατά χώρα ή στη μορφή του υλικού, δεν Θεωρείται κατάλληλο.

Το σχέδιο πρέπει να τίθεται στην αρχή του εκθέματος. Πρέπει να αναφέρει λεπτομερειακά τα περιεχόμενα της συλλογής τις υποδιαιρέσεις της και το σχετικό εύρος ώστε να είναι δυνατή η πλήρης κατανόηση της σχέσης μεταξύ του εκθέματος και της συλλογής. Η κρίση πάντα θα λαμβάνει υπόψη μόνο το εκτιθέμενο υλικό.

3.2.2 Η ανάπτυξη του θέματος.

Αυτή δείχνει την προσωπική έρευνα για βάθος και πρωτοτυπία. Το βάθος της ανάπτυξης απαιτεί την λεπτομερή ανάλυση και σύνθεση κάθε πλευράς του θέματος. Η πρωτοτυπία εκφράζεται με την προσωπική ανάπτυξη ενός ασυνήθιστου θέματος ή με την νέα επεξεργασία ενός γνωστού θέματος.

Η επιτυχημένη ανάπτυξη απαιτεί γνώση του επιλεγμένου θέματος και υψηλά βαθμό φιλοτελικής γνώσης που να προσδιορίζει όλα τα φιλοτελικά αντικείμενα που έχουν σχέση με το θέμα. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα την επαρκή εκλογή, τοποθέτηση και σειρά των αντικειμένων και ακρίβεια του Θεματικού κειμένου. Το κείμενο πρέπει να είναι ορθό, σύντομο και σχετικό, να παρουσιάζει τα εκτιθέμενα αντικείμενα και να εξασφαλίζει τον θεματικά δεσμό.

Η επεξεργασία χρησιμοποιεί την θεματική πληροφορία η οποία λαμβάνεται από:

- τον σκοπό της έκδοσης

- τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία της παράστασης

- άλλα ταχυδρομικά χαρακτηριστικά (που δεν προέρχονται από ιδιωτική πρωτοβουλία)

3.2.3 Το φιλοτελικό υλικό

Κάθε επιλεγμένο αντικείμενο πρέπει να είναι αυστηρά συνδεδεμένο με το θέμα που έχει επιλεγεί και να δίδει την θεματική του πληροφορία κατά τον καθαρότερο τρόπο.

Στην περίπτωση σφραγισμένων αντικειμένων πρέπει προτιμώνται τα γνήσια ταχυδρομημένα και με σωστά ταχυδρομικά τέλη της εποχής που χρησιμοποιήθηκαν. Σε ένα θεματικό έκθεμα μπορεί να περιλαμβάνονται και φιλοτελικές μελέτες, στο μέτρο που είναι συναφείς με την θεματική ανάπτυξη και τον βαθμό ειδίκευσης του εκθέματος.

Άρθρο 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ:

Τα γενικά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού Κρίσεως των Εκθεμάτων (GREV), εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των θεματικών εκθεμάτων.

4.1 Το κριτήριο "επεξεργασία του εκθέματος" απαιτεί την εκτίμηση του σχεδίου και του εύρους της συλλογής όπως αντικατοπτρίζεται στο έκθεμα. Το σχέδιο θα κρίνεται λαμβάνοντας υπόψη:

- την παρουσία και επάρκεια της σελίδας με το σχέδιο

- τη συνέπεια του σχεδίου με τον τίτλο

- την ορθή, λογική και ισορροπημένη υποδιαίρεση των μερών.

- την αναγκαία κάλυψη όλων των μερών για την ανάπτυξη του σχεδίου

Το εύρος θα κρίνεται λαμβάνοντας υπ' όψη το παρόν έκθεμα και συγκρίνοντάς το με εκείνο που θα μπορούσε να επιτευχθεί από μία ενδελεχή ανάπτυξη.

4.2 Το κριτήριο "ανάπτυξη" απαιτεί την εκτίμηση της θεματικής έρευνας και θεματικής σπουδαιότητας.

Η θεματική σπουδαιότητα εκφράζεται από την επιτυχή επεξεργασία λαμβάνοντας υπ' όψη τον ειδικό σκοπό και ενδιαφέρον του αναπτυσσόμενου θέματος.

Η ανάπτυξη του θέματος θα κρίνεται λαμβάνοντας υπ' όψη:

- την πρωτοτυπία της έρευνας

- το βάθος και ισορροπία της επεξεργασίας

- την θεματική σπουδαιότητα

- την ορθή θεματική γνώση.
 

4.3 Το κριτήριο "φιλοτελική γνώση" απαιτεί την εκτίμηση του βαθμού της γνώσης όπως εκφράζεται στο έκθεμα, σε σχέση επίσης με την φιλοτελική σπουδαιότητα των εκτιθέμενων αντικειμένων όπως αυτά συνδέονται με το επιλεγέν Θέμα.

Η φιλοτελική γνώση Θα κρίνεται λαμβάνοντας υπ' όψη:

- την παρουσία ποικιλίας των φιλοτελικών αντικειμένων

- την ορθή εμμονή στους φιλοτελικούς κανόνες

- την φιλοτελική σπουδαιότητα

- τα ταχυδρομικά χαρακτηριστικό των φιλοτελικών αντικειμένων

- τα ορθά φιλοτελικά σχόλια, όταν αυτά απαιτούνται

- την έγκυρη φιλοτελική μελέτη, όταν αυτή είναι συνεπής με το σχέδιο.

4.4 Κατάσταση και σπανιότητα (GREV 4.8).

4.5 Παρουσίαση (GREV 4.7).

Άρθρο 5: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ: Τα Θεματικά εκθέματα Θα κρίνονται από τους εγκεκριμένους ειδικούς στον αντίστοιχο τομέα και σύμφωνα με το τμήμα V (Άρθρο. 31-47) του GREX (GREV 5.1).

5.2 Για τα θεματικά εκθέματα τίθενται οι ακόλουθοι όροι, ώστε η Κριτική Επιτροπή να οδηγείται σε μία ισόρροπη εκτίμηση (βλέπε GREV άρθρο 5.2).

 

Επεξεργασία   35
Σχέδιο 15  
Εύρος  15  
Καινοτομία 5  
Γνώση, προσωπική μελέτη και έρευνα   30
Θεματική 15  
Φιλοτελική 15  
Κατάσταση και σπανιότητα   30
Κατάσταση 10  
Σπανιότητα 20  
Παρουσίαση   5
Σύνολο 100  

 

Άρθρο 6: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

6.1 Σε περίπτωση τυχόν διαφορών στο κείμενο που προέρχονται από τη μετάφραση, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο

6.2 Ο ανωτέρω ειδικός κανονισμός εγκρίθηκε στο 54ο Συνέδριο της FIP στη Ρώμη. Ο ανωτέρω κανονισμός υπερισχύει κάθε προηγούμενου ειδικού κανονισμού.