ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (G R E X)
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (FIP)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

                                                                                         Μετάφραση Παντελή Λεούση

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1 Στόχοι της Έκθεσης

1.1 Η Διεθνής Φιλοτελική Ομοσπονδία (Fédération Internationale de Philatélie) προσβλέπει στις φιλοτελικές εκθέσεις μία κατάλληλη ευκαιρία για την προαγωγή των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 5 του Καταστατικού της:

 • για την προώθηση κάθε πτυχής του φιλοτελισμού παγκοσμίως,

 • για την παροχή ενός χώρου όπου οι φιλοτελιστές μπορούν να συναντιόνται σε φιλική ατμόσφαιρα

 • για να καταδεικνύει την κατάσταση της ανάπτυξης του φιλοτελισμού στους διάφορους τομείς του

 • για την προώθηση της διεθνούς ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της φιλοτελικής έρευνας, μέσω διαγωνισμών φιλοτελικής φιλολογίας και φιλοτελικών σεμιναρίων.

 • για την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των φιλοτελιστών στον διεθνή συναγωνισμό, και

 • για να καταδεικνύει στο ευρύ κοινό, και ιδιαίτερα στη νεολαία, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές αξίες του φιλοτελισμού και την ελκυστικότητά του ως ενασχόλησης.

Άρθρο 2 Κατηγορίες εκθέσεων

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 των παρόντων Κανονισμών, η FIP προωθεί τις ακόλουθες κατηγορίες φιλοτελικών εκθέσεων:

2.1 Παγκόσμιες εκθέσεις

2.1.1 Γενικές Παγκόσμιες Εκθέσεις για όλες τις Κατηγορίες Εκθεμάτων, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 5.7 και ανοικτές σε όλα τα Μέλη.

2.1.2 Ειδικευμένες Παγκόσμιες Εκθέσεις που περιορίζονται σε μία ή περισσότερες Εκθεσιακές Τάξεις και ανοικτές σε όλα τα Μέλη.

2.2 Διεθνείς εκθέσεις:

2.2.1 Γενικές Διεθνείς Εκθέσεις όλων των Εκθεσιακών Τάξεων που περιορίζονται σε ηπειρωτική ή περιφερειακή συμμετοχή των Ομοσπονδιών - Μελών τους.

2.2.2 Ειδικευμένες Διεθνείς Εκθέσεις που περιορίζονται σε μία ή περισσότερες Εκθεσιακές Τάξεις και στην ηπειρωτική ή περιφερειακή συμμετοχή των Ομοσπονδιών Μελών τους.

2.3. Άλλες εκθέσεις:

Άλλες Εκθέσεις ή Διαγωνισμοί διεθνούς ενδιαφέροντος που αναγνωρίζονται από το Δ.Σ της FIP.

 

Άρθρο 3 Προστασία, Κηδεμονία και Αναγνώριση της FIP

3.1 Δια λόγους προβολής, η FIP δύναται να χορηγεί στα Μέλη:

 • Προστασία για τις Παγκόσμιες Εκθέσεις (σύμφωνα με το Άρθρο 2.1) (εφεξής αναφερόμενες ως "Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP").

 • Κηδεμονία για τις Διεθνείς Εκθέσεις (σύμφωνα με το Άρθρο 2.2) (εφεξής αναφερόμενες ως "Διεθνείς Εκθέσεις FIP").

 •  Αναγνώριση για άλλες εκθέσεις ή διαγωνισμούς που αναγνωρίζονται από τη FIP (σύμφωνα με το Άρθρο 2.3).

3.2 Εάν το Μέλος της FIP αναθέτει σε μία ανεξάρτητη οργάνωση ή στην Ταχυδρομική Διεύθυνση της χώρας το σύνολο ή μέρος της οργάνωσης μίας έκθεσης, το Μέλος παραμένει πλήρως υπεύθυνο έναντι της FIP για την εξασφάλιση της τήρησης των GREX και των άλλων Κανονισμών.

3.3 Η Προστασία της FIP εγγυάται την πλήρη υποστήριξη της FIP και των Μελών της στην Οργανωτική Επιτροπή. Αυτό υποχρεώνει την Οργανωτική Επιτροπή να τηρεί αυστηρά το Καταστατικό της FIP, τους Γενικούς Κανονισμούς της FIP για τις Εκθέσεις (GREX), τους Γενικούς Κανονισμούς της FIP για την Αξιολόγηση των Εκθεμάτων Συναγωνισμού (εφεξής καλούμενων "GREV"), και τους Ειδικούς Κανονισμούς για την Αξιολόγηση των Εκθεμάτων των Κατηγοριών Συναγωνισμού (εφεξής καλούμενων "SREV"), καθώς επίσης και οποιουσδήποτε άλλους συμπληρωματικούς κανόνες μεμονωμένων Εκθεσιακών Τάξεων και άλλων Κανονισμών. Το Δ.Σ της FIP ορίζει έναν Σύμβουλο για να συμβουλεύει και βοηθεί την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης, σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙΙ.

3.4 Η Κηδεμονία της FIP εγγυάται την υποστήριξη της FIP και των Μελών της στην Οργανωτική Επιτροπή. Υποχρεώνει την Οργανωτική Επιτροπή να τηρεί το Καταστατικό της FIP, τους GREX, GREV, SREV και τους άλλους Κανονισμούς, αλλά της επιτρέπει πρωτοβουλίες σε όλες τις άλλες πτυχές που σχετίζονται με την έκθεση. Οποιοιδήποτε απόκλιση, εντούτοις, πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ της FIP. Το Δ.Σ της FIP ορίζει ένα Σύμβουλο για να συμβουλεύει και βοηθεί τη Διοίκηση της Έκθεσης, σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ.

3.5 Η Αναγνώριση της FIP μπορεί να χορηγηθεί από το Δ.Σ της FIP στην Οργανωτική Επιτροπή άλλων Εκθέσεων που έχουν αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του φιλοτελισμού, κατόπιν αιτήσεως.

3.6 Οι αιτήσεις για την χορήγηση Προστασίας ή Κηδεμονίας της FIP πρέπει να διαβιβάζονται εγγράφως στη Γραμματεία της FIP, στη μορφή που εκτίθεται στο Άρθρο 47.2 του Καταστατικού της FIP.

3.7 Το Δ.Σ της FIP δύναται να χορηγήσει προσωρινή Προστασία, Κηδεμονία ή Αναγνώριση στην Οργανωτική Επιτροπή μίας Έκθεσης, υπό την αίρεση έγκρισης από το επόμενο Συνέδριο.

3.8 Η Οργανωτική Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να μη ζητεί ή δέχεται οποιαδήποτε άλλη φιλοτελική προστασία εκτός από την Προστασία της FIP και των συνδεδεμένων με αυτήν Ηπειρωτικών Ομοσπονδιών ή άλλων παρομοίων οργανώσεων αναγνωρισμένων από την FIP.

3.9 Το Δ.Σ της FIP, αντιπροσωπευόμενο από τον Σύμβουλο της FIP, υπογράφει μία Σύμβαση με τo Μέλος και την Οργανωτική Επιτροπή για την διεξαγωγή Φιλοτελικής Έκθεσης υπό την Προστασία ή την Αιγίδα της FIP.

3.10 Για τον τεχνικό και οργανωτικό έλεγχο μίας έκθεσης υπό την Προστασία ή την Αιγίδα της FIP, η Οργανωτική Επιτροπή συντάσσει τους δικούς της Ειδικούς Κανονισμούς (εφεξής καλούμενους "IREX"), οι οποίοι δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τον GREX, και πρέπει να τύχουν της έγκρισης του Συμβούλου της FIP πριν από τη δημοσίευσή τους.

3.10.1 Επόμενες τροποποιήσεις στον IREX από την Οργανωτική Επιτροπή απαιτούν τη γραπτή έγκριση του Συμβούλου της FIP και πρέπει να γνωστοποιούνται  άμεσα, σε όλους τους εμπλεκομένους (βλέπε Άρθρο 49.2 GREX).

3.11 Επόμενες τροποποιήσεις στον GREX, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, δεν θα είναι δεσμευτικές για την Οργανωτική Επιτροπή. Θα προσπαθήσει όμως αυτή να τις εφαρμόσει, εφόσον θεωρηθούν χρήσιμες.

3.12 Εάν η Οργανωτική Επιτροπή δεν εφαρμόσει πιστά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την χορήγηση της Προστασίας ή της Αιγίδας, το Δ. της FIP έχει το δικαίωμα να αποσύρει την Προστασία ή την Κηδεμονία της, οποιαδήποτε στιγμή. Σε τέτοια περίπτωση, τα Μέλη ειδοποιούνται αμέσως από την Διοίκηση της FIP. Οι βραβεύσεις μίας τέτοιας έκθεσης δεν αναγνωρίζονται από την FIP.

 

Άρθρο 4 Σύμβαση και Συμφωνία

4.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 3, για όλες τις εκθέσεις, υπογράφεται μία Σύμβαση ή μία Συμφωνία μεταξύ του Μέλους, της Οργανωτικής Επιτροπής και της FIP.

Άρθρο 5 Εκθεσιακές Τάξεις

5.1 Οι ακόλουθες τάξεις είναι αποδεκτές στις Εκθέσεις FIP.

5.2 Τάξεις εκτός συναγωνισμού (μετά από πρόσκληση). Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να αποκλείσει οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις Τάξεις.

 •  Επίτιμη Τάξη

 •  Επίσημη Τάξη

 •  Τάξη Κριτών

 •  Άλλες μη συναγωνιστικές Τάξεις.

5.3  Η Επίτιμη Τάξη περιλαμβάνει εκθέματα εξαιρετικής σημασίας ή ενδιαφέροντος.

5.4  Η Επίσημη Τάξη περιλαμβάνει εκθέματα:

 •  Ταχυδρομικών Αρχών

 •  Ταχυδρομικών Μουσείων

 •  Εκτυπωτικών οίκων γραμματοσήμων

 •  Σχεδιαστών και χαρακτών γραμματοσήμων.

5.5 Η Τάξη Κριτών περιλαμβάνει εκθέματα κριτών που έχουν διοριστεί για την έκθεση

5.6 Άλλες μη συναγωνιστικές Τάξεις περιλαμβάνουν εκθέματα ειδικού φιλοτελικού ενδιαφέροντος, φιλοτελιστών και Φορέων.

5.7 Κατηγορίες Συναγωνισμού

 • Τιμητική Τάξη FIP (μόνο για Γενικές Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP, βλέπε Άρθρο 6.1)

 • Τάξη Παραδοσιακού Φιλοτελισμού

 • Τάξη Ταχυδρομικής Ιστορίας

 • Τάξη Μονοφύλλων

 • Τάξη Αεροφιλοτελισμού

 • Τάξη Θεματικού Φιλοτελισμού

 • Τάξη Μαξιμαφιλίας

 • Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας

 • Τάξη Φιλοτελισμού Νεότητας

 • Τάξη Χαρτοσήμων

 • Τάξη Αστροφιλοτελισμού

Κάθε έκθεμα πρόσθετου φιλοτελικού ενδιαφέροντος που δεν μπορεί να αξιολογηθεί κανονικά με τους Ειδικούς Κανονισμούς (SREV), οποιασδήποτε δεδομένης Τάξης, θα αξιολογείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του GREV, Άρθρο 5, από επιτροπή που διορίζεται από το Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής.

5.8 Οποιαδήποτε κατηγορία που προωθεί το φιλοτελισμό και τη συλλογή γραμματοσήμων.

 

Άρθρο 6 Μέγεθος της Έκθεσης

6.1 Οι Γενικές Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP πρέπει να διαθέτουν ένα συνολικό χώρο  πλαισίων τουλάχιστον 2.500 τ.μ. και ένα μέγιστο 4.500 τ.μ. για τις Τάξεις Συναγωνισμού. Εξαιρέσεις πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ της FIP. Ο όρος ένα τετραγωνικό μέτρο χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ένα πλαίσιο ικανό να περιλάβει 16 εκθεσιακά φύλλα.

6.2 Οι ειδικευμένες Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP και οι Διεθνείς Εκθέσεις FIP πρέπει να διαθέτουν ένα συνολικό χώρο 1.000–2.500 τ.μ. για τις Τάξεις Συναγωνισμού. Εξαιρέσεις πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοίκηση της FIP.

6.3 Σε κάθε έκθεμα της Τιμητικής Τάξης (Champion Class) διατίθεται ο ίδιος αριθμός πλαισίων για τα εκθέματα που έχουν λάβει 85 ή περισσότερους βαθμούς. Τα εκθέματα της Τιμητικής Τάξης δεν μπορούν να ζητήσουν λιγότερα πλαίσια.

6.4 Σε όλες τις άλλες Τάξεις Συναγωνισμού (εκτός από τη Νεότητα ή την Τάξη Φιλοτελικής Φιλολογίας) διατίθενται, ενιαία, 5 τ.μ. για όλα τα αποδεκτά εκθέματα που έχουν λάβει μέχρι 84 βαθμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκτίθενται για πρώτη φορά. Ομοίως, 8 τ.μ. κατανέμονται ενιαία σε όλα τα αποδεκτά εκθέματα που έχουν λάβει 85 βαθμούς ή περισσότερους σε έκθεση FIP.

Εκθέματα που λαβαίνουν για πρώτη φορά 85 ή περισσότερους βαθμούς σε εγκεκριμένη Έκθεση Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας (βλέπε Άρθρο 10.10) δικαιούνται τον ίδιο αριθμό πλαισίων με εκείνα που έχουν ήδη λάβει 85 βαθμούς ή περισσότερους σε Έκθεση FIP.

6.5 Στα εκθέματα που θεμελιώνουν δικαίωμα για μεγαλύτερο αριθμό πλαισίων σε μία έκθεση, αυτά τους χορηγούνται από το επόμενο ημερολογιακό έτος, για όλες τις εκθέσεις, αν αυτό ζητηθεί από τον εκθέτη. Όταν όμως δοθεί στον εκθέτη αυτή η δυνατότητα, δεν μπορεί κατόπιν να ζητήσει μικρότερο αριθμό πλαισίων.

6.6 Η Οργανωτική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την κατανομή του διαθέσιμου χώρου πλαισίων στις ξεχωριστές εκθεσιακές Τάξεις. Στην Τάξη Νεότητας, εάν αυτή περιλαμβάνεται, πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον το 5% του διαθέσιμου χώρου πλαισίων, εφόσον υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές.

6.7 Σε κάθε Παγκόσμία ή Διεθνή Έκθεση FIP τουλάχιστον το 20% των εκθεμάτων πρέπει να κατέρχονται σε συναγωνισμό για πρώτη φορά.

6.8 Για την Τάξη Φιλολογίας πρέπει να διατίθεται χώρος ανάγνωσης, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να εξετάζουν τα εκθέματα.

6.9 Συνιστάται κάθε Εκθεσιακή Τάξη να παρουσιάζεται  ενιαία, σε ένα τμήμα ή χώρο της έκθεσης.

 

Άρθρο 7 Κρίση των Εκθεμάτων

7.1 Εκθέματα της Τιμητικής Τάξης FIP και των άλλων συναγωνιστικών Τάξεων (Άρθρο 5.7), πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με ενιαίες αρχές σε όλες τις εκθέσεις FIP (Άρθρο 2). Οι αρχές αυτές καθορίζονται στον GREV και τους SREV.

 

Άρθρο 8 Βραβεία και Αναγνώριση

8.1 Κατηγορίες εκτός συναγωνισμού.

Οι εκθέτες εκτός συναγωνισμού πρέπει να λαβαίνουν από την Οργανωτική Επιτροπή την κατάλληλη αναγνώριση για τα εκθέματά τους.

8.2 Τιμητική Τάξη FIP

Το μόνο βραβείο αυτής της Τάξης είναι το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο (Grand Prix d'Honneur, και πρέπει να συνίσταται σε ένα πολύτιμο έργο τέχνης. Τα εκθέματα της Τιμητικής Τάξης FIP που δεν λαμβάνουν το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο, λαμβάνουν από την Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης ένα αντικείμενο τέχνης.

8.3 Άλλες Τάξεις Συναγωνισμού

α) Των Γενικών Παγκοσμίων Εκθέσεων

 •  Διεθνή Μεγάλα Βραβεία

 •  Εθνικά Μεγάλα Βραβεία

β) Των Εξειδικευμένων Παγκόσμιων Εκθέσεων

Μεγάλο Βραβείο της Έκθεσης

γ) Των Διεθνών Εκθέσεων

Μεγάλο Βραβείο της Έκθεσης

Τα Μεγάλα Βραβεία συνίστανται σε πολύτιμα αντικείμενα τέχνης.

Οι λεπτομέρειες της Κατηγορίας Συναγωνισμού, για την οποία απονέμεται το Εθνικό Μεγάλο Βραβείο, περιλαμβάνονται στο IREX. Τα εκθέματα σε όλες τις άλλες Τάξεις Συναγωνισμού είναι επιλέξιμα για τα Διεθνή Μεγάλα Βραβεία.

Κάθε έκθεμα μπορεί να λάβει το ίδιο Μεγάλο Βραβείο μόνο να μία φορά.

8.4 Στη διάθεση της Κριτικής Επιτροπής τίθενται τα ακόλουθα βραβεία  των Τάξεων Συναγωνισμού.

 • Μεγάλα χρυσά μετάλλια

 • Χρυσά μετάλλια

 • Μεγάλα επίχρυσα μετάλλια (άργυρος επιχρυσωμένος)

 • Επίχρυσα μετάλλια

 • Μεγάλα ασημένια μετάλλια

 • Ασημένια μετάλλια

 • Επάργυρα μετάλλια (χαλκός επαργυρωμένος)

 • Χάλκινα μετάλλια

Για την Τάξη Νεότητας μπορούν να απονεμηθούν μετάλλια μέχρι του επιπέδου του Μεγάλου Επίχρυσου.

Όλα τα μετάλλια θα απονέμονται μαζί με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό.

8.5 Η Ελλανόδικο Επιτροπή, εκτός από το μετάλλιο που απονέμει, μπορεί να εκφράζει τα Συγχαρητήρια της FIP για εκείνα τα εκθέματα που καταδεικνύουν σημαντική φιλοτελική έρευνα ή πρωτοτυπία. Συγχαρητήρια δεν μπορούν να δοθούν στο ίδιο έκθεμα δύο φορές, εκτός και αν έχει παρουσιάσει μία τελείως νέα πτυχή της έρευνας.

Η διάκριση των Συγχαρητηρίων απονέμεται από την Ελλανόδικο Επιτροπή και αναγνωρίζεται με δίπλωμα από το Δ. Σ της FIP.

8.6 Εκτός από τα Μεγάλα Βραβεία  (Άρθρο 8.3), η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να θέσει στη διάθεση της Κριτικής Επιτροπής Ειδικά Βραβεία. Αυτά απονέμονται, κατά την απόλυτη κρίση της Κριτικής Επιτροπής, στα εκθέματα που έχουν λάβει τουλάχιστον 85 βαθμούς (εκτός από τη Νεότητα όπου απαιτούνται τουλάχιστον 75 βαθμοί), σε αναγνώριση της σημαντικής φιλοτελικής αξίας ή του εξαιρετικού υλικού. Τα βραβεία αυτά δεν αποτελούν ενδιάμεσο επίπεδο μεταλλίων.

Τα Ειδικά αυτά Βραβεία τίθενται στη διάθεση της Κριτικής Επιτροπής χωρίς την επιβολή όρων.
 
 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ FIP

Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για την Συμμετοχή στην Τιμητική Τάξη

9.1 Η συμμετοχή στην Τιμητική Τάξη FIP περιορίζεται στα εκθέματα που έχουν λάβει 95 ή περισσότερους βαθμούς σε Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP, σε οποιαδήποτε τρία χωριστά έτη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 10 ετών.

9.2 Ένα Μεγάλο Βραβείο μετρά ως ένα πιστοποιημένο μετάλλιο βράβευσης, λαμβάνεται όμως υπόψη μόνο ένα Mεγάλο Xρυσό μετάλλιο (τουλάχιστον 95 βαθμοί) ή ένα Μεγάλο Βραβείο το χρόνο.

9.3 Ένα έκθεμα εισάγεται στην Τιμητική Τάξη την 1η Ιανουαρίου του έτους μετά την βράβευση.

9.4 Στο τέλος κάθε έτους προετοιμάζεται από το Δ.Σ της FIP κατάλογος εκθεμάτων, επιλέξιμων για συναγωνισμό στην Τιμητική Τάξη FIP. Ένα  έκθεμα που πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορεί να συναγωνιστεί στην Τιμητική Τάξη FIP για οποιαδήποτε πέντε ημερολογιακά έτη της επιλογής του εκθέτη, σε χρονικό διάστημα δέκα ετών αφότου έγινε επιλέξιμο.

9.5 Μόλις ένα έκθεμα επιλεγεί για την Τιμητική Τάξη FIP, δεν μπορεί να εκτεθεί σε οποιαδήποτε άλλη Τάξη Συναγωνισμού Εκθέσεων FIP. Το υλικό του εκθέματος δεν πρέπει να  χρησιμοποιηθεί σε ένα άλλο έκθεμα. Εάν ο εκθέτης επιθυμεί να παρουσιάσει ένα ουσιαστικά διαφορετικό έκθεμα, μπορεί να συμπεριλάβει σε αυτό ένα μικρό μέρος αυτού του υλικού, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο από το 10% των μεμονωμένων φιλοτελικών αντικειμένων του, μέσα σε πέντε έτη μετά από την λήξη των διαδικασιών της επιλογής του σε αυτήν την κατηγορία. Κατάχρηση αυτού του προνομίου οδηγεί το έκθεμα από την Ελλανόδικο Επιτροπή εκτός συναγωνισμού.

9.6 Με την κατάκτηση του Μεγάλου Βραβείου της Τιμητικής Τάξης FIP, ή την ολοκλήρωση της επιλεξιμότητας σύμφωνα με το Άρθρο 9.4, ένα έκθεμα μπορεί να εκτεθεί από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη εκτός συναγωνισμού.

Άρθρο 10 Προσόντα για τη Συμμετοχή στις Συναγωνιστικές Τάξεις

10.1 Η συμμετοχή στις Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP που τους έχει χορηγηθεί Προστασία και στις Διεθνείς Εκθέσεις που τους χορηγήθηκε Κηδεμονία, καθορίζεται στο Άρθρο 48 του Καταστατικού.

10.2 Το έκθεμα πρέπει να έχει λάβει τουλάχιστον 75 βαθμούς ή ισοδύναμο βραβείο σε έκθεση εθνικού επιπέδου κατά τα προσεχή δέκα έτη, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης.

10.3 Για τα εκθέματα της κατηγορίας Φιλολογίας δεν απαιτείται κανένα προηγούμενο βραβείο. Τα βιβλία πρέπει να έχουν δημοσιευθεί μέσα στα προηγούμενα πέντε έτη και όλες οι άλλες συμμετοχές στην Τάξη Φιλολογίας μέσα στα προηγούμενα δύο έτη.

Ως ημερομηνία αξιολόγησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η έκθεση.

10.4 Για τα εκθέματα της Τάξης Νεότητας τα προσόντα για την Ομάδα Ηλικίας Α (13 έως 15 έτη) είναι 70 βαθμοί σε εθνικό επίπεδο, για τις Ομάδες Ηλικίας Β (16 - 18 έτη) και Γ (19 έως 21 έτη) 75 βαθμοί. Ένα έκθεμα Νεότητας που έχει λάβει 85 ή περισσότερους βαθμούς, με πέντε πλαίσια, στην Ομάδα Ηλικίας Γ, είναι κατάλληλο για να εκτεθεί στην κατηγορία ενηλίκων.

10.5 Εάν μία βράβευση έχει ληφθεί σε έκθεση εκτός από την Εθνική Έκθεση της χώρας Μέλους του, ο εκθέτης πρέπει να υποβάλει ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης από την Ομοσπονδία του.

10.6 Τα Μέλη που δεν έχουν οργανώσει μία Εθνική Έκθεση τα προηγούμενα πέντε έτη, μπορούν να πιστοποιήσουν την αξία του εκθέματος. Τέτοιο πιστοποιητικό πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Μέλους.

10.7 Σε μία διεθνή έκθεση FIP μπορούν επίσης να συμμετέχουν εκθέτες από μη Μέλη, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 48.2 του Καταστατικού.

Πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσόντων των άρθρων 10.2, 10.3, 10.4 και 10.5.

10.8 Εκθέματα που δεν έχουν εκτεθεί προηγουμένως σε Εθνικές Εκθέσεις ή που δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα, όπως αναφέρονται στα Άρθρα 10.3 έως 10.7, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μία Έκθεση FIP.

10.9 Συνιστάται να υιοθετούνται τα ίδια επίπεδα μεταλλίων από όλα τα Μέλη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8.4.

10.10 Ηπειρωτική Ομοσπονδιακή Έκθεση θεωρείται ως τέτοια αν όλοι οι Αρχηγοί των Ομάδων αξιολόγησης των εκθεμάτων και τουλάχιστον το 80% των Κριτών είναι αναγνωρισμένοι από την FIP. Πρέπει επίσης να έχει τύχει Αναγνώρισης από την FIP.

Άρθρο 11 Αιτήσεις

11.1 Η αίτηση για τη συμμετοχή σε μία έκθεση FIP πρέπει να υποβάλλεται μέσω του Αντιπροσώπου της χώρας στην οποία ο υποψήφιος κατοικεί. Οι αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται από τους κατοίκους των μη Μελών, μέσω του Αντιπροσώπου ενός Μέλους με την οποίο συνδέονται.

11.2 Στην αίτηση, ο εκθέτης υπογράφει δήλωση ιδιοκτησίας του εκθέματος και αποδοχής όλων των Κανονισμών της FIP.

Άρθρο 12 Η απόφαση σχετικά με τις Αιτήσεις

12.1 Η Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης αποφασίζει εάν μία αίτηση πρόκειται να γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί. Καμία εξήγηση δεν απαιτείται να δοθεί για την απόρριψη μίας αίτησης. Κατ’ εξαίρεση, όλες οι αιτήσεις για εκθέματα που έχουν κριθεί κατάλληλα για την είσοδό τους στην Τιμητική Τάξη FIP πρέπει να γίνονται αποδεκτές.

12.2 Η Οργανωτική Επιτροπή της Έκθεσης ακολουθεί αυστηρά τη κατανομή του χώρου των πλαισίων, όπως προβλέπεται στα Άρθρα 6.3 και 6.4.

Άρθρο 13 Επιβεβαίωση της αποδοχής

13.1 Η απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων αποστέλλεται στους εκθέτες μέσω του Αντιπροσώπου.

13.2 Με την αποδοχή της αίτησης, ο εκθέτης καταβάλλει την καθορισμένη δαπάνη των πλαισίων, μέσα στο χρόνο που τίθεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

13.3 Κατά την υποβολή της τελικής αποδοχής ο εκθέτης πρέπει να επισυνάψει φωτοτυπία της εισαγωγικής σελίδας σε μία από τις γλώσσες FIP, στην οποία παρουσιάζει το σκεπτικό του εκθέματος. Για την Τάξη Φιλολογίας ο εκθέτης πρέπει να υποβάλει μετάφραση του τίτλου και των τεχνικών λεπτομερειών, σε μία από τις γλώσσες της FIP.

Άρθρο 14 Υποχρεώσεις του Εκθέτη

14.1 Κάθε εκθέτης πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανόνες των GREX, GREV, SREV, τους Συμπληρωματικούς Κανόνες για τις Εκθεσιακές Τάξεις, και, ενδεχομένως, τον IREX.

14.2 Όποιος εκθέτης αρνείται ένα μετάλλιο που του απονέμεται από μία Ελλανόδικο Επιτροπή θα αποκλείεται από όλες τις Παγκόσμιες ή Διεθνείς Εκθέσεις FIP για πέντε έτη.

Άρθρο 15 Περιορισμός των Συμμετοχών

15.1 Κάθε εκθέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για δύο το πολύ συμμετοχές σε μία έκθεση. Στην περίπτωση μελών της ίδιας οικογένειας, επιτρέπεται ένα μέγιστο τεσσάρων συμμετοχών ανά οικογένεια. Εάν μία έκθεση περιορίζει τον αριθμό των συμμετοχών σε ένα μόνο έκθεμα για κάθε εκθέτη ή δύο για τα μέλη της ίδιας οικογένειας, μπορούν να γίνουν και τα δύο αποδεκτά στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού. Οι συμμετοχές της Τιμητικής Τάξης FIP και της Τάξης Φιλολογίας δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό.

15.2 Μέλη της Κριτικής Επιτροπής, ανώτεροι σύμβουλοι της Κριτικής Επιτροπής, μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, ο Σύμβουλος FIP και μαθητευόμενοι Κριτές που εργάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς και οι συγγενείς τους με σχέση αίματος ή γάμου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε Τάξη Συναγωνισμού.

15.3 Έκθεμα που έχει πωληθεί, εκχωρηθεί, ή δωρηθεί από έναν εκθέτη σε ένα από τα μέλη της οικογένειάς του, αντιμετωπίζεται ως νέο έκθεμα και θα πρέπει εκ νέου να καλύψει όλες τις απαιτήσεις, ιδιαίτερα των άρθρων 10 και 17.1.

15.4 Τα εκθέματα Νεότητας που εκτίθενται σε Διεθνείς Εκθέσεις FIP επιβαρύνονται με ένα ποσό ίσο με τη δαπάνη ενός πλαισίου των ανώτερων κατηγοριών.

Άρθρο 16 Ψευδώνυμα

16.1 Ένας εκθέτης μπορεί να εκθέτει το έκθεμά του με ψευδώνυμο. Η Οργανωτική Επιτροπή της έκθεσης και το Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να ενημερώνονται για την πραγματική ταυτότητα του εκθέτη.

Άρθρο 17 Βασικές Προϋποθέσεις για την Συμμετοχή σε μία Έκθεση

17.1 Με εξαίρεση την Τάξη Φιλολογίας, κάθε εκθέτης πρέπει να είναι κύριος του εκθέματός του, τουλάχιστον δύο έτη προ της επιλογής του για να εκθέσει σε μία Έκθεση FIP.

17.2 Κάθε εκθέτης οφείλει να απέχει από την  έκθεση υλικού που δεν εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς της FIP ή τους νόμους της χώρας υποδοχής. Οι νομικοί περιορισμοί στην επίδειξη του υλικού θα καθορίζονται στον IREX.

17.3 Ο εκθέτης μπορεί να κατευθύνει την προσοχή στα ειδικά αντικείμενα που βρίσκονται στο έκθεμά του, καθώς και στα κείμενα που γράφει και σχετίζονται με το έκθεμα. Πάντως, καμία δήλωση της αξίας αντικειμένων δεν επιτρέπεται. Ο τίτλος του εκθέματος θα δηλώνει με σαφήνεια το περιεχόμενο, σε μορφή κατανοητή στους επισκέπτες της έκθεσης.

17.4 Κάθε πιστοποιητικό (γνησιότητας) σχετικό με το υλικό του εκθέματος παραδίδεται στην Ελλανόδικο Επιτροπή στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφα πιστοποιημένα από την Εθνική Ομοσπονδία. Αυτό πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος του φύλλου. Αντίγραφα μπορούν επίσης να δίδονται στον Εθνικό Αντιπρόσωπο, όπως υποδεικνύεται στις Γενικές Οδηγίες.

17.5 Κάθε φύλλο εκθέματος πρέπει να εκτίθεται μέσα σε προστατευτικό κάλυμμα. Αυτό πρέπει να μπορεί να ανοίγεται από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Τα μεμονωμένα αντικείμενα δεν πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένες συσκευασίες.

Άρθρο 18 Δικαιώματα του Εκθέτη

18.1 Ο εκθέτης έχει δωρεάν δικαίωμα στα εξής:

 • δύο διαρκή εισιτήρια εισόδου για ολόκληρη την περίοδο της έκθεσης.

 • ένα κατάλογο της έκθεσης

 • ένα αντίτυπο της έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής (Δελτίο Βραβεύσεων)

Άρθρο 19 Μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων των εκθετών

19.1 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 11.2 και 14, ένας εκθέτης μπορεί να αποκλεισθεί από την έκθεση.

19.2 σε περίπτωση που ένας εκθέτης

 • παραλείψει να εκθέσει, χωρίς αποδεκτές δικαιολογίες, το Δ.Σ της FIP θα τον αποκλείσει από τις Εκθέσεις FIP για δύο ημερολογιακά έτη

 • δώσει ψευδείς πληροφορίες στην αίτησή του ή εκθέσει άλλο, αντί του καταχωρημένου εκθέματός του, ή στην περίπτωση της Τιμητικής Τάξης FIP, το εγκεκριμένο έκθεμα, ο Σύμβουλος της FIP, μετά από προσεκτικό έλεγχο των δεδομένων, εισηγείται στο Δ.Σ της FIP μέτρα που μπορούν να περιλαμβάνουν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από μελλοντικές Εκθέσεις FIP.

 • 19.3 Εκθέτης ο οποίος, όταν η Ελλανόδικο Επιτροπή είναι σε συνεδρίαση, προσπαθεί να επηρεάσει την κρίση οποιουδήποτε εκθέματος, άμεσα ή μέσω ενός Αντιπροσώπου ή άλλου προσώπου, αποκλείεται αμέσως και δύναται να του απαγορευθεί η συμμετοχή σε μελλοντικές Εκθέσεις FIP.
   
   

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ FIP

Άρθρο 20 Αρμοδιότητες

20.1 Το .Δ.Σ της FIP ορίζει έναν Σύμβουλο για κάθε μία από τις Παγκόσμιες ή Διεθνείς Εκθέσεις FIP. Ο Σύμβουλος είναι άμεσα υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ της FIP.

20.2 Ο Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της Σύμβασης τόσο μεταξύ αφενός του Δ.Σ της FIP και αφετέρου του Μέλουςτης FIP και της Οργανωτικής Επιτροπής (Άρθρο 3.9).

20.3 Ο Σύμβουλος ενεργεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης με συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο και εξασφαλίζει ότι ο GREX και όλοι οι άλλοι Κανονισμοί της FIP εφαρμόζονται.

20.4 Ο Σύμβουλος είναι υπεύθυνος ιδιαίτερα για την εξασφάλιση

 • των κατάλληλων εκθεσιακών χώρων και της διαθεσιμότητας των πλαισίων της έκθεσης,

 • λήψης των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας των εκθεμάτων,

 • των προετοιμασιών για τις τελωνειακές διατυπώσεις, του εκτελωνισμού των εκθεμάτων και των εμπορευμάτων των εμπόρων που συμμετέχουν,

 • της εκτέλεσης των καθηκόντων των Αντιπροσώπων με αίσθημα ευθύνης, εφαρμόζοντας και τηρώντας τους Κανονισμούς,

 • της καλής προετοιμασίας των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής της έκθεσης, με μέριμνα στις τεχνικές και οργανωτικές πτυχές.

20.5 Ο Σύμβουλος μπορεί να απαιτήσει από τη Οργανωτική Επιτροπή να προβεί σε εναλλακτικές ρυθμίσεις σχετικά με τις διατάξεις του Άρθρου 20.4.

20.6 Όποιες απαραίτητες δαπάνες ταξιδιού και διαμονής, καθώς επίσης και άλλες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Σύμβουλος, τόσο πριν όσο και μετά την έκθεση, πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την Οργανωτική Επιτροπή.

20.7 Ο Σύμβουλος προσκαλείται από την Οργανωτική Επιτροπή για ολόκληρη της περίοδο της έκθεσης. Οι δαπάνες του ταξιδιού και της στέγασής του καλύπτονται από τη Οργανωτική Επιτροπή. Οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής του επιβαρύνουν την Οργανωτική Επιτροπή. Είναι αναγκαίο να βρίσκεται στον τόπο της έκθεσης δύο ημέρες προ της έναρξής της και να αναχωρήσει μία ημέρα μετά την λήξη της.

20.8 Το όνομα και η διεύθυνση του Συμβούλου πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία, καθώς και στον κατάλογο της έκθεσης, έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται πάντοτε ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την έκθεση.

20.9 Ο Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι μέλος της Κριτικής Επιτροπής, εκτός από εξειδικευμένες εκθέσεις φιλολογίας.

20.10 Όλη η αλληλογραφία μεταξύ των διοργανωτών της έκθεσης, του Δ.Σ της FIP και των Επιτροπών FIP διενεργείται μέσω του Συμβούλου της FIP.

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Άρθρο 21 Διορισμός

21.1 Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι (εφεξής καλούμενοι "Αντιπρόσωποι") διορίζονται με σκοπό την υποστήριξη όλων των Παγκοσμίων και Διεθνών Εκθέσεων FIP, σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη συμπεριφορά των Εθνικών Αντιπροσώπων. Η Οργανωτική Επιτροπή ζητά από τα Μέλη της να διορίσουν έναν Αντιπρόσωπο, σε κατάλληλο χρόνο, πριν από τη δημοσίευση του πρώτου φυλλαδίου δημοσιότητας της έκθεσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να προτείνει ένα ανεξάρτητο άτομο ως Αντιπρόσωπο. O διορισμός όμως είναι αποκλειστική υπόθεση του Μέλους. Το Δ.Σ της FIP μπορεί να απορρίψει το διορισμό ενός Αντιπροσώπου. Ο Σύμβουλος FIP πρέπει να έχει τον κατάλογο των Αντιπροσώπων για την σχετική έγκριση, πριν από οποιαδήποτε δημοσίευσή του.

Ένα Μέλος μπορεί, υπό τον όρο της συγκατάθεσης του Συμβούλου της FIP και της Οργανωτικής Επιτροπής, να ζητήσει το διορισμό ενός πρόσθετου Αντιπροσώπου, χωρίς όμως οποιαδήποτε υποχρέωση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Εάν το Μέλος επιθυμεί να διορίσει ένα μαθητευόμενο Αντιπρόσωπο, αυτός πρέπει να εγκριθεί από τον Σύμβουλο FIP.

21.2 Μέλος του οποίου ο Αντιπρόσωπος μεταφέρει περισσότερα από 2400 φύλλα (για πλαίσια 16 φύλλων), μη συμπεριλαμβανομένης της Φιλολογίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει έναν πρόσθετο Αντιπρόσωπο, ο οποίος έχει τα ίδια δικαιώματα με τον Εθνικό Αντιπρόσωπο.

21.3 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να αναθέτει για τη χώρα του τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου σε Αντιπρόσωπο μίας άλλης χώρας, υπό τον όρο να έχει την έγκριση του Μέλους εκείνης της χώρας και να συντονίζεται με αυτό.

21.4 Ο μη διορισμός ενός Αντιπροσώπου ερμηνεύεται ως πρόθεση του Μέλους της FIP να μην διορίσει Αντιπρόσωπο για την εν λόγω έκθεση. Εάν τελικά δεν διοριστεί κανένας Αντιπρόσωπος, τότε ως Αντιπρόσωπος ενεργεί η ίδια η Εθνική Ομοσπονδία. Εάν και αυτή αρνηθεί να αυτοδιοριστεί ως Αντιπρόσωπος, τότε κανένα έκθεμά της δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Άρθρο 22

22.1 Εάν μία έκθεση πραγματοποιείται σε μία συγκεκριμένη ήπειρο, μπορούν να διοριστούν σε Παγκόσμιες Εκθέσεις FIP Αντιπρόσωποι αποκλειστικά από Μέλη, ή από μέλη Εθνικών Ομοσπονδιών που είναι συμβεβλημένα με μία Ηπειρωτική Ομοσπονδία

22.2 Σε Διεθνείς Εκθέσεις με Αναγνώριση της FIP μπορούν να διορίζονται Αντιπρόσωποι από μη Μέλη.

22.3 Αντιπρόσωποι που είναι υπεύθυνοι για έξη ή περισσότερα εκθέματα, εκτός των εκθεμάτων Φιλολογίας, δεν μπορούν ταυτόχρονα να χρησιμεύσουν ως Κριτές.

Άρθρο 23 Δημοσίευση του Καταλόγου των Αντιπροσώπων

23.1 Ο κατάλογος των Αντιπροσώπων δημοσιεύεται σε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία και στον κατάλογο της έκθεσης.

Άρθρο 24 Σχέσεις με την Οργανωτική Επιτροπή

24.1 Ο Αντιπρόσωπος είναι μοναδικός αρμόδιος για τη διατήρηση της επαφής με την Οργανωτική Επιτροπή, εκ μέρους των εκθετών των Τάξεων Συναγωνισμού. Όλη η αλληλογραφία μεταξύ των εκθετών μίας χώρας και της Οργανωτικής Επιτροπής, και αντίστροφα, διενεργείται μέσω του Αντιπροσώπου.

24.2 Σε ότι αφορά τις μη συναγωνιστικές Τάξεις, ο Αντιπρόσωπος πρέπει να ενημερώνεται για όλες τις προσκλήσεις που απευθύνει η Οργανωτική Επιτροπή προς τους εκθέτες της χώρας του.

24.3 Ο  Αντιπρόσωπος διατηρεί σταθερή επαφή με την Οργανωτική Επιτροπή.
24.4 Εάν ένα έκθεμα αποσύρεται, ο Αντιπρόσωπος πρέπει να ενημερώνει άμεσα την Οργανωτική Επιτροπή.

Άρθρο 25 Αρμοδιότητες των Αντιπροσώπων

25.1 Οι Αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι:

 • να γνωστοποιούν την έκθεση στους φιλοτελιστές των χωρών τους

 • να δέχονται τις αιτήσεις συμμετοχής, να ελέγχουν τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε αυτές, να επιβεβαιώνουν ότι το αντίγραφο του εισαγωγικού φύλλου είναι συνημμένο, αναλογιζόμενοι τις αυστηρές προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα προσόντα του υποψήφιου εκθέτη, να τις διαβιβάζουν στην Οργανωτική Επιτροπή και να τις υπογράφουν, επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι ορθές.

 • να δέχονται αιτήσεις μόνο από εκθέτες που είναι στην αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με τα Άρθρα 10.1, 21.3 και 22.1.

25.2 Όταν ένας Αντιπρόσωπος συμμετέχει σε μία έκθεση και απολαμβάνει τα δικαιώματα που παρέχονται από το Άρθρο 28, είναι περαιτέρω υποχρεωμένος:

 • να επιδεικνύει πλήρη υπευθυνότητα κατά την ανάρτηση των εκθεμάτων και να ελέγχει αν έχουν τοποθετηθεί σωστά

 • να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις των Αντιπροσώπων και να είναι έτοιμος να παρευρεθεί στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων εάν ζητηθεί.

 • κατά τη διάρκεια των εργασιών των Κριτών, να είναι διαθέσιμος για απαντήσεις σε ερωτήσεις, εάν παραστεί ανάγκη.

 • να είναι παρών στις επίσημες δραστηριότητες (ανάρτηση συλλογών, τελετή εγκαινίων, κρίση, κατέβασμα συλλογών κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής του, να παραλαμβάνει από την Οργανωτική Επιτροπή βραβεία, ειδικά βραβεία, κλπ. που προορίζονται για τους εκθέτες του, όποτε αυτή το καθορίσει.

Οι Αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να σταλούν τα ανωτέρω στη διεύθυνση κατοικίας τους.

25.3 Οι Αντιπρόσωποι που αποτυγχάνουν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους όπως προβλέπεται στο Μέρος IV, προειδοποιούνται εγγράφως και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στην Ομοσπονδία τους.

Άρθρο 26 Ανάρτηση, Κατέβασμα και Μεταφορά των Εκθεμάτων

26.1 Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να επιτρέπει στον Αντιπρόσωπο να είναι παρών κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και του κατεβάσματος των εκθεμάτων  που είναι στην ευθύνη του. Η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει να του προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια.

26.2 Οι Αντιπρόσωποι που μεταφέρουν προσωπικά τα εκθέματά τους στην έκθεση πρέπει να προϋπαντώνται στον πλησιέστερο διεθνή αερολιμένα ή σιδηροδρομικό σταθμό. Βοήθεια πρέπει επίσης να δίδεται κατά τις τελωνειακές διατυπώσεις και στη συνοδεία των Αντιπροσώπων στον τομέα ασφαλείας της έκθεσης για την παραλαβή των εκθεμάτων. Ίδια βοήθεια δίδεται όταν οι Αντιπρόσωποι επιστρέφουν οι ίδιοι τα εκθέματα στις χώρες τους, μετά το κατέβασμά τους.

26.3 Εάν ένας Αντιπρόσωπος δεν εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε δύο ημέρες από το τέλος μίας έκθεσης ή ενός Συνεδρίου, οποιοδήτοτε τελειώνει αργότερα, τότε η Οργανωτική Επιτροπή, αν της ζητηθεί, οφείλει να παράσχει διευκολύνσεις για την ασφαλή αποθήκευση των εκθεμάτων, αλλά με δαπάνη του Αντιπροσώπου.

Άρθρο 27 Αριθμός εκθεμάτων

27.1 Ο Αντιπρόσωπος πρέπει να μεταφέρει έναν ελάχιστο αριθμό από τα εκθέματα που έγιναν αποδεκτά, για να έχει δικαίωμα στα προνόμια που καθορίζονται στο Άρθρο 28.1. Ο ακριβής αριθμός τους δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ της FIP και θα ισχύουν σε όλες τις εκθέσεις του δεδομένου  ημερολογιακού έτους.

27.2 Είναι προς το συμφέρον των εκθετών ότι η Οργανωτική Επιτροπή και οι Αντιπρόσωποι φθάνουν εκ των προτέρων σε αμοιβαία συμφωνία για τον αριθμό πλαισίων που μπορεί να διατεθεί σε αυτούς, για την αποφυγή αδιεξόδου.

27.3 Το Δ.Σ της FIP καθορίζει τον κατάλληλο αριθμό εκθεμάτων για κάθε Μέλος. Το ελάχιστο, δεν θα είναι λιγότερο από τρία, από τα οποία όχι περισσότερα από το ένα τρίτο μπορεί να είναι της Τάξης Νεότητας. Τα εκθέματα της Τάξης Φιλοτελικής Φιλολογίας δεν υπολογίζονται σε αυτό τον αριθμό. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται παρουσιάζονται στις Οδηγίες για τη Συμπεριφορά των Αντιπροσώπων.

Άρθρο 28 Δικαιώματα των Αντιπροσώπων

28.1 Η Οργανωτική Επιτροπή, σε αναγνώριση της εργασίας των Αντιπροσώπων που κρίνονται κατάλληλοι σύμφωνα με το Άρθρο 27.1, αναλαμβάνει να τους παρέχει τα ακόλουθα:

 • ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με λουτρό ή ντους, και πρόγευμα μέχρι και για δύο άτομα, για την περίοδο της έκθεσης, καθώς επίσης και για τον χρόνο που συμφωνήθηκε ότι απαιτείται για την ανάρτηση και το κατέβασμα των εκθεμάτων

 • αρμόζουσα ημερήσια αποζημίωση για τις ημέρες της πραγματικής παραμονής του στην έκθεση. Η ημερήσια αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται κατά την πρώτη συνεδρίαση των Αντιπροσώπων

28.2 Όλοι οι Αντιπρόσωποι έχουν δωρεάν δικαίωμα στα ακόλουθα:

 • δύο εισιτήρια εισόδου για ολόκληρη τη διάρκεια της έκθεσης.

 • ένα κατάλογο της έκθεσης
  ένα αντίτυπο της Έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής (δελτίο βραβεύσεων), και

 • δύο προσκλήσεις του Δείπνου των Βραβεύσεων (Palmarès), καθώς και για όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της έκθεσης, ένα για κάθε οικογενειακό μέλος.

28.3 Ο διαπιστευμένος Αντιπρόσωπος θα διαμένει στο ξενοδοχείο που διατίθεται από την Οργανωτική Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση επαφής. Εάν ο Αντιπρόσωπος διαμείνει αλλού, καμία αποζημίωση δεν δίδεται.

Άρθρο 29 Αίθουσα Συνεδριάσεων Αντιπροσώπων

29.1 Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Οργανωτική Επιτροπή θέτει στη διάθεση των Αντιπροσώπων μία αίθουσα συνεδριάσεων. Η αίθουσα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρη, για τις επίσημες συνεδριάσεις των Αντιπροσώπων που θα λαμβάνουν χώρα εκεί.

Άρθρο 30 Μέτρα σε Περίπτωση Παραβίασης Ευθυνών των Αντιπροσώπων

30.1 Εάν ένας Αντιπρόσωπος αποτύχει να ανταποκριθεί στις ευθύνες που έχει αναλάβει, δύναται να αποκλειστεί από παρόμοια ανάθεση σε μελλοντικές εκθέσεις. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ της FIP, αφού δοθεί η ευκαιρία στον εν λόγω Αντιπρόσωπο και στο Μέλος στο οποίο ανήκει, να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε ότι αφορά την παράβαση της ευθύνης.

30.2 Εάν ένας Αντιπρόσωπος εμποδίζεται στην πραγματοποίηση της αποστολής του για προσωπικούς λόγους, τότε η Ομοσπονδία του, Μέλος της FIP , οφείλει να προβεί στις κατάλληλες εναλλακτικές ρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η παρουσία όλων των εκθεμάτων της χώρας του στη σχετική έκθεση. Εάν διοριστεί νέος Αντιπρόσωπος, τότε αυτός αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός Αντιπροσώπου, όπως αναφέρονται στο Μέρος Δ’.

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ -  ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 31 Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής

31.1 Για τις Παγκόσμιες ή Διεθνείς Εκθέσεις FIP, η Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να διορίζεται από τον κατάλογο Κριτών της FIP που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στις Οδηγίες για τα Καθήκοντα και την Πιστοποίηση Κριτών στις Παγκόσμιες και Εξειδικευμένες Εκθέσεις FIP. Ο σχετικός κατάλογος θα τίθεται στη διάθεση της Οργανωτικής Επιτροπής.

31.2 Ο αριθμός των μελών της Κριτικής Επιτροπής μίας έκθεσης προκύπτει μετά από συμφωνία μεταξύ του Συμβούλου FIP και της Οργανωτικής Επιτροπής. Ως κανόνας, ένα μέλος Κριτικής Επιτροπής πρέπει να διορίζεται για όχι περισσότερα από 100 τ.μ. επιφανείας πλαισίων. Εντούτοις, οι ειδικές απαιτήσεις των ιδιαιτέρων Τάξεων Συναγωνισμού πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη.

31.3 Ο όρος Μέλος Κριτικής Επιτροπής περιλαμβάνει τους Ανώτερους Συμβούλους, τους μαθητευόμενους Κριτές και τα μέλη της Ομάδος Εμπειρογνωμόνων, εκτός όπου αναφέρονται συγκεκριμένα.

31.4 Η Οργανωτική Επιτροπή διορίζει μέχρι το 25% των μελών της Κριτικής Επιτροπής από τους αναγνωρισμένους Κριτές της δικής της Εθνικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Άρθρο 31.1. Εάν το Μέλος δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αναγνωρισμένων Κριτών, η Οργανωτική Επιτροπή και ο Σύμβουλος FIP συμφωνούν από ποια άλλα Μέλη μπορούν να αναζητηθούν πρόσθετοι αναγνωρισμένοι κριτές, ώστε να καλυφθεί αυτή η ποσόστωση. Η Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να λάβει πρώτα την έγκριση των Μελών από τα οποία θα προέλθουν οι πρόσθετοι αναγνωρισμένοι Κριτές, προτού αυτοί προσκληθούν.

31.5 Το Δ.Σ της FIP διορίζει μέχρι το 25% των μελών της Κριτικής Επιτροπής από τον κατάλογο των αναγνωρισμένων κριτών. Αυτοί θα εμφανίζονται στις δημοσιεύσεις της έκθεσης ως διορισμένοι από την FIP. Τέτοιοι διορισμένοι είναι κανονικά οι Αρχηγοί των Ομάδων Κρίσεως, ή άλλα πρεσβύτερα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

31.6 Η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει τα υπόλοιπα μέλη της Κριτικής Επιτροπής από τον κατάλογο των αναγνωρισμένων Κριτών που υπέβαλαν τα Μέλη. Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να ορίσει μέχρι τρεις Κριτές διαφόρων ειδικοτήτων, μετά από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής. Εάν είναι δυνατόν, η επιλεγείσα Ελλανόδικο Επιτροπή  πρέπει να αποτελείται από εκείνες τις χώρες που αντιπροσωπεύονται από τον μέγιστο αριθμό εκθεμάτων. Από κάθε Μέλος μπορούν να διοριστούν το μέγιστο δύο μέλη της Κριτικής Επιτροπής (Πρεσβύτεροι Σύμβουλοι και Κριτές, μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ποσόστωσης FIP) με διαφορετική εξειδικευμένη γνώση. Ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορεί να χρησιμεύσει επίσης ως Αντιπρόσωπος, εκτός από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 22.3.

31.7 Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να διορίσει στην Ελλανόδικο Επιτροπή από τον πίνακα των αναγνωρισμένων Κριτών μέχρι τρεις Πρεσβύτερους Συμβούλους.

Άρθρο 32 Διαδικασία Διορισμού των Κριτών

32.1 Ο Πρόεδρος της FIP θεωρείται, αυτόματα, ως Επίτιμος Πρόεδρος κάθε Κριτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος συμμετέχει στην Ελλανόδικο Επιτροπή με τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και οι άλλοι Κριτές, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τη διασφάλιση της τήρησης των Κανονισμών της FIP. Εάν ο Πρόεδρος της FIP αδυνατεί να συμμετέχει, ως Επίτιμος Πρόεδρος ενεργεί ένα μέλος του Δ.Σ της FIP.

32.2 Το Δ.Σ της FIP, σε συνεννόηση με τη Οργανωτική Επιτροπή και τον Σύμβουλο της FIP, διορίζει τον Γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής. Παρόμοιος διορισμός πρέπει να γίνεται από δύο έτη έως 18 μήνες προ της έκθεσης.

32.3 Η διαδικασία διορισμού των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα είναι η ακόλουθη:

 Η Οργανωτική Επιτροπή ζητεί υποψηφιότητες από ένα μικρό κατάλογο αναγνωρισμένων Κριτών, σύμφωνα με το Άρθρο 31.6.  Τα μέλη του Δ.Σ της FIP και οι Πρόεδροι των Επιτροπών δεν ορίζονται. Αυτοί είναι πάντοτε υποψήφιοι για την ποσόστωση FIP.

Η Οργανωτική Επιτροπή προετοιμάζει κατόπιν από τους ανωτέρω καταλόγους μία προσωρινή σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής.

 Ο Σύμβουλος FIP, σε συνεννόηση με τη Οργανωτική Επιτροπή, θα εξασφαλίσει ότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εγκεκριμένων Αρχηγών Ομάδων της Κριτικής Επιτροπής και ότι, επίσης, τουλάχιστον το 10% των Κριτών έχουν κριθεί ως κατάλληλοι πρόσφατα. Προσδιορίζει επίσης ποιοι Κριτές θα πρέπει να επιλεγούν ως υποψήφιοι της FIP.

32.4 Η επιλογή των Κριτών από τη Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ της FIP, μέσω του Συμβούλου FIP, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την έκθεση. Ο εγκεκριμένος κατάλογος των Κριτών, συμφωνείται και οι προσκλήσεις αποστέλλονται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έκθεση, όχι όμως πριν από την έγκριση του από το Δ.Σ της FIP. Αντίγραφο της επιστολής της πρόσκλησης πρέπει να αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα Μέλη της FIP.

32.5 Όλοι οι διορισμοί των μελών της Κριτικής Επιτροπής σε μία έκθεση FIP πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ της FIP.

Άρθρο 33 Διορισμός Μαθητευομένων Κριτών

33.1 Το .Δ.Σ της FIP επιλέγει τους μαθητευομένους Κριτές από τους υποψήφιους που έχουν υποδείξει σε αυτήν τα Μέλη, σε συνεννόηση με τον Σύμβουλο FIP και την Οργανωτική Επιτροπή της έκθεσης. Σε κάθε κρινόμενη Τάξη μπορεί να συμμετέχει ένας μαθητευόμενος Κριτής.

Άρθρο 34 Οργάνωση των Εργασιών της Κριτικής Επιτροπής

34.1 Για τη διευκόλυνση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει στους Κριτές την πρόσβαση στους χώρους της έκθεσης, πέραν των ωρών της κανονικής λειτουργίας της, αν αυτό χρειαστεί.
34.2 Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της Κριτικής Επιτροπής, η Οργανωτική Επιτροπή θέτει στη διάθεσή αυτής τα ακόλουθα:

 • μία χωριστή αίθουσα, μη προσιτή στο ευρύ κοινό,

 • μία γειτονική αίθουσα για την Γραμματεία της Κριτικής Επιτροπής

 • τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και φωτοτυπικού εξοπλισμού. Ο υπολογιστής πρέπει να είναι ικανός να "τρέξει" το πρόγραμμα λογισμικού των εκθέσεων FIP.

34.3 Για να διευκολυνθούν οι εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων διατίθεται μία ιδιαίτερη αίθουσα και ο σχετικός εξοπλισμός.  Ο ελάχιστος εξοπλισμός που απαιτείται καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής  Πλαστών και Παραποιήσεων, η δε Οργανωτική Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά από τον Σύμβουλο FIP.

Άρθρο 35 Δικαιώματα Μελών της Κριτικής Επιτροπής

35.1 Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει δωρεάν, σε κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής, τα εξής:

 • δύο εισιτήρια εισόδου για ολόκληρη την περίοδο της έκθεσης, ένα από τα οποία για ένα οικογενειακό μέλος

 • τουλάχιστον δύο καταλόγους της έκθεσης, προ της έναρξης των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής  

 • δύο αντίτυπα της έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής (δελτίο βραβεύσεων), και

 • δύο προσκλήσεις για το Δείπνο Βραβεύσεων, καθώς και για όλες τις επίσημες εκδηλώσεις της έκθεσης, ένα από τα οποία για ένα οικογενειακό μέλος.

Άρθρο 36 Αποζημίωση Δαπανών

36.1 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δικαιούνται αποζημίωσης όλων των δαπανών μετακίνησης από την κατοικία τους προς την έκθεση και αντιστρόφως. Τα μέλη αποφασίζουν εάν επιθυμούν να ταξιδέψουν σιδηροδρομικώς (1η θέση) ή αεροπορικώς (τουριστική θέση). Ένας μαθητευόμενος Κριτής δεν έχει δικαίωμα σε τέτοια αποζημίωση.

36.2 Η Οργανωτική Επιτροπή παρέχει σε κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με λουτρό ή ντους, και πρόγευμα έως δύο ατόμων, μία ημέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης και μέχρι το τέλος αυτής. Ειδικές προβλέψεις λαμβάνονται για τους Κριτές Φιλολογίας, εάν πρέπει να φθάσουν ενωρίτερα.

36.3 Η Οργανωτική Επιτροπή καταβάλλει ένα αρμόζον ποσό για τις καθημερινές δαπάνες, για την περίοδο του πραγματικού αριθμού ημερών παρουσίας τους. Αυτή η πληρωμή γίνεται κατά την πρώτη επίσημη σύνοδο της Κριτκής Επιτροπής.

Οι μαθητευόμενοι Κριτές δεν δικαιούται τέτοιας αποζημίωσης.

36.4 Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής διαμένουν στο ξενοδοχείο που προβλέπεται από την Οργανωτική Επιτροπή. Εάν επιθυμούν να παραμείνουν αλλού, δεν έχουν δικαίωμα στην αποζημίωση της δαπάνης στέγασης.

36.5 Στην Ελλανόδικο Επιτροπή, ενώ βρίσκεται σε σύνοδο, παρέχονται τα γεύματα εργασίας.

Άρθρο 37 Εμπιστευτικότητα των συζητήσεων της Κριτικής Επιτροπής

 37.1 Η  Ελλανόδικο Επιτροπή συσκέπτεται σε κλειστές συνόδους. Οι αποφάσεις της είναι τελικές. Ενστάσεις ενάντια στον υποβιβασμό για λόγους που αναφέρονται στο 46.3 επιτρέπονται, υπό τον όρο να γίνονται με την μορφή που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ της FIP.

37.2 Οι εργασίες της Κριτικής Επιτροπής είναι εμπιστευτικές και όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να σέβονται αυτό, τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης, όσο και μετά το τέλος της. Τα αποτελέσματα της κρίσης κρατούνται μυστικά έως ότου αναγγελθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.

37.3 Σε περίπτωση παράβασης του Άρθρου 37.2, το Δ.Σ της FIP μπορεί αμέσως να παύσει τον παραβάτη ή και να αποφασίσει τον αποκλεισμό του από την Ελλανόδικο Επιτροπή μελλοντικών Εκθέσεων FIP.

Άρθρο 38 Εκλογή του Προέδρου και του Προεδρείου της Κριτικής Επιτροπής
38.1 Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής προτείνεται από τη Οργανωτική Επιτροπή κατόπιν συνεννοήσεως με τον Σύμβουλο FIP. Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής δεν πρέπει να καταλαμβάνει βασική θέση στην Οργανωτική Επιτροπή της έκθεσης. Ο Πρόεδρος, πάντως, της Κριτικής Επιτροπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένος Κριτής και να κατέχει την κατάλληλη Ελλανόδικο εμπειρία.

38.2 Στην αρχή των εργασιών τους, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επικυρώνουν το διορισμό του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, μέχρι και τριών Αντιπροέδρων, και του Γραμματέα της Κριτικής Επιτροπής. Αυτά τα εκλεγμένα μέλη, μαζί με τον Πρόεδρο της FIP ή τον αναπληρωτή του, αποτελούν το Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής.

Άρθρο 39 Ομάδες Κριτών

39.1 Ο Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Σύμβουλο της FIP, καθορίζει τα καθήκοντα, χωρίζοντας τους Κριτές σε ομάδες τουλάχιστον των τριών, ώστε να απεικονίζεται η εξειδικευμένη γνώση τους. Ο Σύμβουλος FIP ορίζει τους Αρχηγοί αυτών των ομάδων, κατόπιν συνεννόησης με το Δ.Σ της FIP και καθορίζει τον αριθμό των εκθεμάτων που θα κρίνει κάθε Ομάδα. Αυτό ισχύει επίσης για την κατανομή των μαθητευομένων Κριτών στις επί μέρους Ομάδες.

Άρθρο 40 Κρίση των Εκθεμάτων

40.1 Σε περίπτωση θανάτου ενός εκθέτη, το έκθεμά του κρίνεται, εκτός εάν ζητηθεί η απόσυρσή του από τον αντιπρόσωπο του εκθέτη.

40.2 Η Ελλανόδικο Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ένα έκθεμα από μία Τάξη σε άλλη, εάν κρίνει αυτό δικαιολογημένο, εκτός εάν ο εκθέτης έχει ζητήσει γραπτώς στην αίτηση συμμετοχής του και επιβεβαιώνεται από τον Αντιπρόσωπό του, ότι αυτό πρέπει να κριθεί στην Τάξη που αυτός διευκρινίζει.

40.3 Οι ρυθμίσεις για την κρίση των εκθεμάτων της Ανοικτής Τάξης είναι στην ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι σχετικοί Κανονισμοί θα δοθούν στον IREX.

Άρθρο 41

41.1 Η Ελλανόδικο Επιτροπή δεν υποχρεούται να δώσει ένα βραβείο του ίδιου επιπέδου με εκείνο που ένα έκθεμα έλαβε σε προηγούμενη έκθεση.

41.2 Η Ελλανόδικο Επιτροπή δεν επιτρέπεται να συνδυάζει διάφορα εκθέματα ενός εκθέτη με σκοπό την κρίση.

Κάθε έκθεμα που γίνεται αποδεκτό από τη Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά. Αυτό δεν ισχύει για τα εκθέματα της Τάξης Φιλολογίας.

Άρθρο 42 Απονομή των Μεταλλίων

42.1 Κάθε Ομάδα Κριτών λαμβάνει τελική απόφαση σχετικά με το ύψος μεταλλίων μέχρι και 89 βαθμών, συμπεριλαμβανομένων, υπό τον όρο ότι τα άλλα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν προβάλλουν αντίρρηση.

42.2 Οι προτάσεις των Ομάδων της Κριτικής Επιτροπής για όλα τα χρυσά μετάλλια, καθώς επίσης και  οι αντιρρήσεις, υποβάλλονται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Κριτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 42.1.

42.3 Οι αποφάσεις της ολομέλειας της Κριτικής Επιτροπής λαμβάνονται με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής είναι αποφασιστική.

42.4 Οι μαθητευόμενοι Κριτές και τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 43 Απονομή του Μεγάλου Τιμητικού Βραβείου)

43.1 Το Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής επιλέγει τα εκθέματα εκείνα που μπορούν να είναι υποψήφια για την απονομή του Μεγάλου Τιμητικού Βραβείου της Τιμητικής Τάξης. Όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να προτείνουν περεταίρω υποψηφίους.

43.2 Το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο της Τιμητικής Τάξης επιλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία της ολομέλειας της Κριτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής είναι αποφασιστική.

43.3 Οι υποψήφιοι για το Μεγάλο Τιμητικό Βραβείο και τα άλλα Μεγάλα Βραβεία αναγγέλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής.
Άρθρο 44 Απονομή των Μεγάλων Βραβείων

44.1 Για την απονομή των Μεγάλων Βραβείων των άλλων Τάξεων Συναγωνισμού, οι Ομάδες της Κριτικής Επιτροπής προτείνουν τα εκθέματα που έλαβαν τουλάχιστον 96 βαθμούς.

44.2 Η απονομή ενός Μεγάλου Βραβείου γίνεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας της ολομέλειας της Κριτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής είναι αποφασιστική.

Άρθρο 45 Διπλώματα της έκθεσης

45.1 Τα Διπλώματα της έκθεσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης.

Άρθρο 46 Εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων

46.1 Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που έχει εγκριθεί από τον Σύμβουλο FIP εξετάζει τουλάχιστον το 1% των εκθεμάτων και όλα τα εκθέματα της Τιμητικής Τάξης για πλαστά, παραποιήσεις και άλλες παραβάσεις. Επίσης εξετάζει όσα άλλα εκθέματα αναφέρονται από τις Ομάδες της Κριτικής Επιτροπής ως ύποπτα να περιέχουν πλαστό ή παραποιημένο υλικό. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων υποβάλλει την έκθεσή της στο Προεδρείο της Κριτικής Επιτροπής.

46.2 Μετά από αίτημα της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η Οργανωτική Επιτροπή αφαιρεί εκθέματα ή μέρη αυτών από τα πλαίσια, έτσι ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε λεπτομερή έρευνα. Οι Αντιπρόσωποι, αρμόδιοι για τα αντίστοιχα εκθέματα, εάν βρίσκονται στην έκθεση, καλούνται να είναι παρόντες κατά την διάνοιξη των πλαισίων.

46.3 Εάν ένα έκθεμα διαπιστωθεί ότι περιέχει πλαστά, παραποιημένα, επισκευασμένα ή λάθος περιγραφόμενα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι χαρακτηρισμένα στο έκθεμα ως τέτοια με σαφήνεια, τότε το έκθεμα θα υποβαθμισθεί ως θα ορίσει το Προεδρείο και θα εγκριθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση που ένα έκθεμα υποβιβάζεται, ο εκθέτης, ο Εθνικός Αντιπρόσωπος και η Εθνική Ομοσπονδία ενημερώνονται αρμοδίως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραποιήσεων.

46.4 Εκθέτες τα πλαίσια των οποίων ανοίγονται για να ελεγχθεί το υλικό τους και που τους έχει ζητηθεί να προμηθευτούν πιστοποιητικά πριν το υλικό αυτό παρουσιαστεί και πάλι σε επόμενη έκθεση, ενημερώνονται ομοίως.

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 47 Γενικές Ευθύνες της Οργανωτικής Επιτροπής

47.1 Η Οργανωτική Επιτροπή μίας έκθεσης FIP είναι υποχρεωμένη να τηρεί αυστηρά το Καταστατικό της FIP, τον GREX και όλους τους άλλους Κανονισμούς.

Άρθρο 48 Πληροφορίες από την Οργανωτική Επιτροπή

48.1 Οι Οργανωτικές Επιτροπές όλων των Εκθέσεων FIP είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στο Δ.Σ της FIP, στο Σύμβουλο της FIP, στις Επιτροπές της FIP, στους Αντιπροσώπους, στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και στους εκθέτες, άμεσες και εκτενείς πληροφορίες για όλα τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την έκθεση.

Άρθρο 49 Περιεχόμενο Φυλλαδίων Δημοσιότητας και Καταλόγου

49.1 Το πρώτο φυλλάδιο δημοσιότητας κάθε έκθεσης FIP πρέπει να περιέχει:

 • Τον GREX

 • Τον IREX,

 • Ένα πίνακα των Αντιπροσώπων με τις διευθύνσεις τους, καθώς και αριθμό τηλεφώνου, Fax και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 • Το όνομα και τη διεύθυνση του Συμβούλου της FIP, καθώς και αριθμό .τηλεφώνου, Fax και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 • Λεπτομέρειες των ποσών που χρεώνονται για κάθε εκθεσιακό πλαίσιο,

 • Τον ομοιόμορφο αριθμό πλαισίων που κατανέμεται σύμφωνα με τα Άρθρα 6.3 και 6.4, και τους Κανονισμούς για τη Νεότητα, τη Φιλολογία και την Ανοικτή Τάξη,

 • Λεπτομέρειες για τις διαστάσεις των εκθεσιακών πλαισίων,

 • Όρους ασφάλισης της έκθεσης,

49.2 Σε επόμενο έντυπο δημοσιότητας πρέπει να δημοσιεύονται τα ακόλουθα:

 • Το όνομα και οι διευθύνσεις των Εθνικών Αντιπροσώπων, καθώς και αριθμό τηλεφώνου, Fax και ηλεκτρονική διεύθυνσης.

 • Το όνομα και η διεύθυνση του Συμβούλου FIP, καθώς και αριθμό τηλεφώνου, Fax και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 • Τελωνειακούς και νομισματικούς κανονισμούς που ισχύουν για την έκθεση,
   Κανονισμούς για την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα

 • Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο IREX.

Άρθρο 50 Ασφάλεια και Ασφάλεια Τρίτων

50.1 Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια για όλες τις περιπτώσεις ασφαλείας.

50.2 Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει για την επαρκή ασφάλεια Τρίτων

50.3 Τα έξοδα της ασφάλισης και μεταφοράς όλων των προσκεκλημένων εκθεμάτων ανήκουν στην ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Άρθρο 51 Μεταφορά των Εκθεμάτων

51.1 Οι εκθέτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη της αποστολής των εκθεμάτων τους στη χώρα υποδοχής, αλλά οποιεσδήποτε δαπάνες στη χώρα υποδοχής επιβαρύνουν την Οργανωτική Επιτροπή. Η Οργανωτική Επιτροπή επιστρέφει όλα τα εκθέματα με έξοδά της, και με τον ίδιο τρόπο μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους ως "πολύτιμο φορτίο") όπως ο εκθέτης ή ο Αντιπρόσωπός τα προσκόμισε, εκτός αν έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων εναλλακτική λύση.

51.2 Εάν το έκθεμα επιστρέφεται με ασφαλισμένο ταχυδρομείο, η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται μόνο στη μέγιστη κάλυψη που επιτρέπεται από τις ταχυδρομικές αρχές.

51.3 Το υπέρβαρο των αποσκευών για την επιστροφή των εκθεμάτων που μεταφέρθηκαν με το χέρι, καθορίζεται από το βάρος των εισελθόντων εκθεμάτων, συν ένα ελάχιστο 10% για τους καταλόγους, τα βραβεία και τα μετάλλια, εάν μεταφέρονται από τον Αντιπρόσωπο.

51.4 Οι εκθέτες πρέπει να ασφαλίζουν τα εκθέματά τους για το διάστημα της αποστολής τους μέχρι την επιστροφή τους σε αυτούς.

Η Ομοσπονδία πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτό εφαρμόζεται.

Άρθρο 52 Συνεισφορά για την Προστασία, την Κηδεμονία και την Αναγνώριση

52.1 Το ύψος της οικονομικής συνεισφοράς για την Προστασία ή την Κηδεμονία αποφασίζεται από το Συνέδριο της FIP (Άρθρο 47.4 του Καταστατικού) και συμφωνείται στη σύμβαση με το Δ.Σ της FIP (Άρθρο 20.2 GREX). Η αμοιβή για την Αναγνώριση αποφασίζεται στο Συνέδριο της FIP.

52.2 Η συνεισφορά για την Προστασία ή την Κηδεμονία καταβάλλεται όπως διευκρινίζεται στη Σύμβαση, και η αμοιβή για την Αναγνώριση όπως προβλέπεται στην επιστολή της Συμφωνίας.

52.3 Εάν για οποιοδήποτε λόγο μία έκθεση ματαιώνεται, τόσο οι αρχικές, όσο και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές που έχουν ήδη καταβληθεί χάνονται.
Άρθρο 53 Λογισμικό FIP

53.1 Η FIP διαθέτει λογισμικό για τη διαχείριση των Παγκοσμίων και Διεθνών Εκθέσεων. Αυτό διατίθεται δωρεάν προς χρήση από την Οργανωτική Επιτροπή για τις εκθέσεις στις οποίες χορηγούνται η Προστασία, η Κηδεμονία ή η Αναγνώριση.

53.2 Η χρήση του λογισμικού υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους που καθορίζονται στη Σύμβαση μεταξύ Οργανωτικής Επιτροπής και FIP. Το λογισμικό παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της FIP και δεν μπορεί να τροποποιείται ή αντιγράφεται, εκτός εάν υπάρξει εξουσιοδότηση της FIP.

Άρθρο 54 Πληροφόρηση προς το ΔΣ της FIP

54.1 Στο τέλος της έκθεσης, η Οργανωτική Επιτροπή υποβάλει στη Γραμματεία της FIP, αδαπάνως, δύο αντίτυπα όλων των δημοσιεύσεων της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων δημοσιότητας, καταλόγων της έκθεσης και της έκθεσης της Κριτικής Επιτροπής (δελτίου βραβεύσεων).

54.2 Αντίτυπα όλων των δελτίων, των καταλόγων, των δελτίων βραβεύσεων και του λοιπού διαφημιστικού υλικού, μόλις δημοσιεύονται αποστέλλονται στα Μέλη του Δ.Σ της FIP και τους Προέδρους των Επιτροπών.

Άρθρο 55 Συνεδριάσεις του Δ.Σ

55.1 Η Οργανωτική Επιτροπή μίας Παγκόσμιας ή μίας Διεθνούς Έκθεσης FIP, κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Συνέδριο της FIP, δύναται να ζητήσει την οργάνωση μίας συνεδρίασης του Δ.Σ της FIP. Σε αυτήν την περίπτωση, η Οργανωτική Επιτροπή διαθέτει τις κατάλληλες αίθουσες διασκέψεων και είναι αρμόδια για τις δαπάνες του ταξιδιού και της στέγασης (ισοδύναμες με εκείνες που παρέχονται σύμφωνα με τα Άρθρα 35 και 36 του GREX) για κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ που δεν έχουν ήδη επιλεγεί και του Γ. Γραμματέα της FIP, με την εξαίρεση ότι τόσο το δωμάτιο του ξενοδοχείου όσο και το επίδομα των καθημερινών δαπανών περιορίζονται σε πέντε διανυκτερεύσεις για το Γενικό Γραμματέα και τρεις διανυκτερεύσεις για τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ FIP

Άρθρο 56 Συνέδριο

56.1 Ο Γενικός Γραμματέας FIP ενεργεί ως Σύμβουλος για την προετοιμασία του διετούς Συνεδρίου FIP.

Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκχωρήσει μέρος των καθηκόντων του στον Σύμβουλο της FIP, εκεί όπου το Συνέδριο πραγματοποιείται από κοινού με μία έκθεση FIP.

56.2 Οι διοργανωτές ενός Συνεδρίου FIP είναι αρμόδιοι για τις τεχνικές και οργανωτικές προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Είναι υποχρεωμένοι να:

 • παρέχουν τις κατάλληλες αίθουσες για το Συνέδριο, για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ της FIP και τις συνεδριάσεις των Φιλοτελικών Επιτροπών της FIP.

 •  οργανώνουν την ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά, και την μαγνητοφώνηση της ολομέλειας του Συνεδρίου.

 •  εγκαθιστούν μία συνεδριακή γραμματεία με πολύγλωσσους γραμματείς και τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου.

56.3 Οι διοργανωτές ενός Συνεδρίου FIP είναι αρμόδιοι για τις δαπάνες ταξιδιού και στέγασης (ισοδύναμες με εκείνες που παρέχονται σύμφωνα με το Άρθρο 35 και 36 GREX):

 • του Δ.Σ της FIP

 • του Γενικού Γραμματέα

 • των Πρόεδρων των Επιτροπών και των Τμημάτων και

 • των Συμβούλων (που διορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Καταστατικού).

56.4 Μετά το πέρας του Συνεδρίου, τα Πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύονται από τους διοργανωτές, στις γλώσσες όπως εκτίθεται στο Άρθρο 56.2, μετά από έγκριση του Δ.Σ της FIP. Ο αριθμός των αντιτύπων που θα τυπωθούν, συμφωνείται με το Γενικό Γραμματέα της FIP. Αντίτυπα των Πρακτικών ταχυδρομούνται σε όλα τα Μέλη, στο Δ.Σ της FIP, στους Προέδρους των Επιτροπών και των Τμημάτων, στην Γραμματεία της FIP και στα προσκεκλημένα μέλη, όπως καθορίζεται στα Άρθρα 19.2 και 19.3 του Καταστατικού.

 

ΜΕΡΟΣ Η’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57 Γλώσσα

57.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης στο κείμενο που προκύπτει από τη μετάφραση, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Άρθρο 58 Εξαιρέσεις

58.1 Τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από το GREX καθορίζονται από το Δ.Σ της FIP και αν είναι σημαντικά επικυρώνονται από το επόμενο Συνέδριο.

58.2 Εξαιρέσεις στις διατάξεις του GREX γίνονται μόνο από το Δ.Σ της FIP.

Άρθρο 59 Έγκριση των Γενικών Κανονισμών των εκθέσεων

59.1 Οι ανωτέρω Γενικοί Κανονισμοί των Εκθέσεων της FIP εγκρίθηκαν στο 66ο Συνέδριο της FIP, στις 14 Οκτωβρίου 2000, στη Μαδρίτη. Τέθηκαν σε εφαρμογή αμέσως μετά το πέρας του Συνεδρίου.